Ansvarsfraskrivelse

Vi påtager os ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Vi er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes os som forsætlig eller uagtsom.
Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.